Username :
Password :
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
    วิสัยทัศน์

    เศรษฐกิจชุมชนพัฒนา สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น   
 
ภารกิจหลักหรือพันธกิจการพัฒนาเทศบาล
 1.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ      
ของประชาชน
 2.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเพื่อการพึ่งตนเองเป็นสำคัญ และพัฒนารายได้ของประชาชนบนพื้นฐานของการพัฒนาแบบยั่งยืน
 3.  พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น      มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสติปัญญาและทัศนคติที่ดีงามและมีคุณภาพ
 4.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยชุมชน/ประชาชนมีส่วนร่วม        ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  ลดความซ้ำซ้อน  ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็วและเป็นธรรม