Username :
Password :
 
 
 
 
 
นโยบายการบริหารงาน
 
    1.  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
        1.1    ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาล  และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
        1.2    จัดระบบการบริหารงานอย่างโปร่งใส  สามารถตรวจสอบขอข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลได้
        1.3    ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  รวมทั้งบุคลากรของเทศบาล  เพื่อให้บริการประชาชนได้ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของปัญหา

2  นโยบายด้านการศึกษา
        2.1   มุ่งส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  โดยให้มีผู้ดูแลมืออาชีพ  สนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
        2.2   ส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครู  พัฒนาสถานศึกษาในเขตเทศบาลและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียน ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่น

3.  นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        3.1    ส่งเสริมการสาธารณสุข  โดยการให้ประชาชนทุกวัยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและติดตามดูแลเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ
        3.2    ดำเนินการจัดการด้านการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล  อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
        3.3    สร้างความสวยงามของเมืองให้น่าอยู่  โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคูคลองและสถานที่สาธารณะให้มีความร่มรื่นสวยงาม  เป็นที่พักผ่อนของประชาชน

4.  นโยบายด้านสังคม
        4.1    ส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้มีอายุ  60  ปีขึ้นไป  ผู้ด้อยโอกาส   ผู้พิการและผู้ป่วย      โรคเอดส์  ตลอดจนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  พร้อมทั้งดำเนินงานกิจกรรมศูนย์ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
        4.2    ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง
        4.3    ส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยออกกำลังกาย  เล่นกีฬา  นันทนาการและสนับสนุนให้มี  
ลานกีฬาในชุมชน  ตลอดจนสนับสนุนโครงการกิจกรรมเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ปราบปรามยาเสพติดให้โทษ

5.  นโยบายด้านการบริการประชาชน
        5.1    พัฒนาและปรับปรุงการบริการด้านต่าง ๆ ของเทศบาลให้มีความรวดเร็ว  ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
        5.2    ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล  และหน่วยงานอื่นให้ประชาชนได้รับทราบในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  แผ่นพับ  วารสาร  เสียงตามสาย  และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน  เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของเทศบาลต่อไป

6.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        6.1   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  ให้เกิดความสะดวกปลอดภัยและอย่างทั่วถึงเพียงพอ   เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
        6.2    ดำเนินการจัดบริการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้สะดวกปลอดภัยและทั่วถึง  โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์ร่วมกัน

7.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ
         7.1   ส่งเสริมและเพิ่มรายได้ของประชาชน  ด้วยการประสานความช่วยเหลือจากองค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชนในการฝึกพัฒนาอาชีพเสริม  ส่งเสริมการดำเนินการผลิตแปรรูป  การตลาด  ตลอดจนจัดให้มีสถานที่และศูนย์แสดงจำหน่ายสินค้าชุมชน
        7.2   ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง

8.  นโยบายด้านวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
         8.1   จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในคงอยู่ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป
        8.2    ส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาใช้ประโยชน์ต่อวิถีชีวิตอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนมีการดำเนินชีวิตอย่างประหยัด  นำไปสู่เศรษฐกิจแบบยั่งยืนสอดคล้องตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

9.  นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
         9.1   ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ป้องกันภัยร้ายและภัยพิบัติ  เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
        9.2   พัฒนาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย  พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา