Username :
Password :
 
 
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางยลศิฉัตร ริมธีระกุล
ปลัดเทศบาล
นางจุไรวรรณ สุวรรณหงษ์
รองปลัดเทศบาล
นายชนะ จันทร์เครือ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาววรินทร อินทร์บำรุง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายไชยยา ชานุ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวญดา มณีพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสุปวีณ์ รอตเกษม
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นางแจ่มจรัส พันธวงศ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวิเชต ประทุมราช
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม