Username :
Password :
 
 
 
 
 
กองสวัสดิการสังคม
 
นายวิเชต ประทุมราช
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายชนะพันธุ์ สังข์สวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางสาวเปรมพิมล จันทร์แปลง
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นางสาวจันทรธิมา เสาเกลียว
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายกิตติ คงเย็น
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวจิราพร หลวงพิทักษ์ชุมพล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ