Username :
Password :
 
 
 
 
 
กองการศึกษาฯ
 
นางสาวญดา มณีพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายกำพล คฤหบดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวกิตติยา ขำสุข
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
พนักงานครูเทศบาล
นางสาวทิพย์เนตร วงศ์สกุล
ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศ.พ.ด.วัดบ้านเลือก)
นางกนกกาญจน์ สินสมบูรณ์ทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศ.พ.ด.วัดโบสถ์)
นางสาวชูชนก อุตตะมะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศ.พ.ด.วัดโบสถ์)
นางสาวปทุม เล็กประชา
ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศ.พ.ด.วัดหุบมะกล่ำ)
พนักงานจ้างภารกิจ
นางสาวนิสากร แสนวงศ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอุษณี โพธิ์เตียน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป