Username :
Password :
 
 
 
 
 
กองช่าง
 
นายไชยยา ชานุ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกฤติพงษ์ พันธวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายอภิชัย เฟื่องศิลา
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายพีระศักดิ์ กวางคีรี
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
ลูกจ้างประจำ
นายไพโรจน์ ยิ้มสามเสน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายสุรพล แหลมทอง
ผู้ช่วยช่างศิลป์
นายชัชพงศ์ ชานุ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวราพงศ์ คงเสือ
พนักงานขับรถยนต์