Username :
Password :
 
 
 
 
 
กองคลัง
 
นางสาววรินทร อินทร์บำรุง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางดนูนาถ มัญญะหงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวภัทรวดี หนูสิงห์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวขนิษฐา เย็นภิรมย์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวปนัดดา พุมมาจันทร์
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางศรีเพ็ญ ดีสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสุวิมล ธรรมจง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางธัญลฎา พุฒินรางกูร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
พนักงานจ้างทั่วไป
-ว่าง-
ผู้ช่วยช่างแผนที่ภาษี
-ว่าง-
พนง.สำรวจข้อมูลภาคสนาม
-ว่าง-
จนท.ทะเบียนทรัพย์สิน