Username :
Password :
 
 
 
 
 
กองวิชาการและแผนงาน
 
นางสุปวีณ์ รอตเกษม
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นางภรณ์อนงค์ ตันกำเนิด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวนิสากร โตนุ่ม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
.
นางสาวรัชภร พฤฒิชวพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโบายและแผน