Username :
Password :
 
 
 
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
นายชนะ จันทร์เครือ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายสุรศักดิ์ ตุลานนท์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางกัญญารัตน์ ขุนหมื่น
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาวนุชนาฏ ตนะวัฒนา
เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน
นางสาวสุคันธา เยาวมาลย์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายกฤษฎิ์ ศรีสวัสดิ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ
ลูกจ้างประจำ
นางปาลีวรรณ ศิริโชติ
พนักงานพิมพ์ดีด
นายอาชว์ จันทร์นิยม
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสุรีย์ คงแป้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวขวัญจิต พุทธา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายปริญญา ดาราพาณิชย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
นายสุธีร์ อ้นพันธ์
ผู้ช่วยบุคลากร
นางสาวนันท์นิดา พุมมาจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
-ว่าง-
ภารโรง
-ว่าง-
ภารโรง
นายดนัย เลขะสุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย