Username :
Password :
 
 
 
 
 
คณะผู้บริหาร
 
นายอนุสรณ์ ดาราพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเลือก
นายนรินทร์ สายสุด
รองนายกฯ
นายภาณุวัฒน์ รอดผล
รองนายกฯ
นายปรีดา หลวงพิทักษ์ชุมพล
เลขานุการนายกฯ
นายสมนึก เทพรส
ที่ปรึกษานายกฯ