Username :
Password :
 
 
 
 
 
สภาเทศบาล
 
นายวินัย รอดอิ๋ว
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเลือก
นายวิชัย ธรรมจง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเลือก
จ.ส.อ.ไพศาล อุตตะมะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางประทุม หลวงพิทักษ์ชุมพล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายหนำใจ บุญประสพ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายประสาท โตนุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล
นางเบญจมาศ ขาวสะอาด
สมาชิกสภาเทศบาล
นายประสาท พุมมาจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายชาลี ธรรมจง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายประดิษฐ์ แดงเย็น
สมาชิกสภาเทศบาล
นายมาโนช ภู่หัสดร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายจิระ ผลอุดม
สมาชิกสภาเทศบาล