Username :
Password :
 
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
     
          เทศบาลตำบลบ้านเลือก  เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลมีชื่อว่า “สุขาภิบาลบ้านเลือก”  ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล   พ.ศ.2495  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านเลือก ลงวันที่  4  มีนาคม  2514 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 88  ตอนที่  42  เมื่อวันที่ 20  เมษายน 2514   ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลบ้านเลือก เป็นเทศบาลตำบลบ้านเลือกตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542
เทศบาลตำบลบ้านเลือกมีตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล  เป็นรูปต้นตาลเจ็ดยอดหนึ่งต้น  มีภาพม้าและคน   มีเรือนโบราณหนึ่งหลัง  ซึ่งมีความเป็นมาว่าสมัยโบราณ  ตำบลบ้านเลือกเป็นที่รวมของม้าสำหรับใช้ราชการและเป็นที่คัดเลือกม้านั้นไปใช้งาน  ณ  สถานที่นั้นเป็นวัดมีชื่อว่า  “ วัดม้าเลือก ”  วัดนี้ตั้งอยู่ในหมู่ที่  4  คือวัดบ้านเลือกในปัจจุบัน   และในท้องที่ตำบลบ้านเลือก  กล่าวว่าเคยมีต้นโตนดอยู่  1 ต้น  มียอดอยู่  7  ยอด จึงได้มีคำพังเพยว่า  “ วัดเอ๋ยวัดโบสถ์  มีต้นโตนดเจ็ดต้น ”   ซึ่งต้นโตนดในปัจจุบันไม่มีแล้ว