Username :
Password :
 
 
 
 
 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 
 
   

- สภาพภูมิอากาศ
เทศบาลตำบลบ้านเลือกตั้งอยู่ในเขตอำเภอโพธาราม ซึ่งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู กล่าวคือ อากาศจะแห้งแล้งในช่วงฤดูหนาว มีฝนตกชุกและความชื้นในอากาศสูง  ในช่วงฤดูฝน สรุปได้ว่าลักษณะภูมิอากาศในพื้นท ี่แบ่งเป็นลักษณะภูมิอากาศที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้อากาศหนาวเย็น   และลักษณะภูมิอากาศที่ได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนตกชุกและมีอากาศชุ่มชื้นสูง แบ่งออกได้ 3 ฤดูกาล

- ฤดูร้อน  เริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง และลมฝ่ายใต้พัดมาปกคลุมพื้นที่แทน ทำให้อากาศมีความร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปและร้อนจัดในเดือนเมษายน

- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมพื้นที่ทำให้ฝนตกในช่วงเวลาดังกล่าวโดยตกชุกมากที่สุดในเดือนกันยายน – ตุลาคม

- ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน – กลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่มาปกคลุมพื้นที่ทำให้อากาศมีความหนาวเย็นและแห้งแล้ง เนื่องจากพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่บางส่วนเป็นทิวเขาแนวยาวกั้นเขตแดนทำให้อุณหภูมิค่อนข้างสูง มีอากาศร้อนอบอ้าวมากในช่วงฤดูร้อน

-น้ำเสีย
น้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นน้ำเสียจากครัวเรือนที่พักอาศัย และบางส่วนจาจากสถานประกอบการ  เช่น  ร้านค้า  ร้านอาหาร  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรือนไม่กี่แห่ง
น้ำเสียที่เกิดขึ้นนี้จะถูกระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ  เนื่องจากเทศบาลยังไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างระบบระบายน้ำรวม

-ขยะ
1.  ขยะที่เก็บขนได้  จำนวนประมาณ  21  ตัน/วัน
2.  พาหนะที่ใช้จัดเก็บขยะ  มีรถเก็บขนมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย 6 ล้อ จำนวน 3 คัน และแบบอัดท้าย  6 ล้อ จำนวน 1 คัน
กำจัดขยะโดยวิธีเทลงบ่อขยะเทศบาล
3.  มีพนักงานด้านการจัดเก็บขยะ  จำนวน  16  คน