Username :
Password :
 
 
 
 
 
การบริการพื้นฐาน
 
 
    1. การคมนาคม – การจราจร
เทศบาลตำบลบ้านเลือกมีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับหมู่บ้าน อำเภอโพธารามและจังหวัดใกล้เคียงโดยมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ  คือ
1.    ถนนเพชรเกษมสายใหม่ (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4) เชื่อมการคมนาคมระหว่างกรุงเทพฯ – บ้านเลือก – ราชบุรี
2.    ถนนเพชรเกษมสายเก่า (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4) เชื่อมการคมนาคมระหว่างนครปฐม – บ้านเลือก – ราชบุรี
3.    ถนนโพธาราม – บ้านเลือก เชื่อมการคมนาคมระหว่างบ้านเลือก – โพธาราม
4.    ถนนลาดยางและถนนลูกรัง เข้าสู่หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

2. การไฟฟ้า
มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ยกเว้นไฟฟ้าสาธารณะยังขยายเขตไฟฟ้าได้ไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เนื่องจากการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะต้องใช้งบประมาณสูง เทศบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขยายเขตเอง แต่เทศบาลยังมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะนำมาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงได้

3. การประปา – แหล่งน้ำ
-    ประปาหมู่บ้านมีใช้ทุกหมู่บ้าน
-    น้ำประปาของเทศบาลเมืองโพธาราม
-    คลองธรรมชาติมีทุกหมู่บ้าน
-    คลองชลประทาน ฝาย หมู่ที่ 1  หมู่ที่  6  และ หมู่ที่ 7  (คลอง  11  ซ้าย)

4. การสื่อสาร
-  มีที่ทำการชุมสายโทรศัพท์ 1 แห่ง และมีคู่สายให้บริการได้ 
-  มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ 
-  มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและมีเสียงตามสายของเทศบาลติดตั้งทุกหมู่บ้าน
-  มีศูนย์วิทยุสื่อสารประจำเทศบาล  โดยใช้ความถี่  162.550  เมกกะเฮิร์ท           
   นามเรียกขาน  คือ  “ บ้านเลือก ”  มีกำลังส่ง  10  วัตต์  

5. การไปรษณีย์  โทรเลข
        ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเลือก  ยังไม่มีที่ทำการไปรษณีย์  การใช้บริการไปรษณีย์จะติดต่อที่ทำการไปรษณีย์อำเภอโพธาราม  ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม  และห่างจาก
สำนักงานเทศบาล-ตำบลบ้านเลือกบ้านเลือกประมาณ  4  กิโลเมตร