Username :
Password :
 
 
 
 
 
สภาพทางสังคม
 
 
 
    1. จำนวนประชากร

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านเลือก ณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554
จำนวนประชากรทั้งหมด      10,162  คน
เป็นประชากร ชาย               4,855  คน
เป็นประชากรหญิง               5,307  คน
จำนวนหลังคาเรือน             3,728  หลังคาเรือน
ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  847  คนต่อตารางกิโลเมตร

2. ศาสนา

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านเลือกส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ  มีวัดที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
1.วัดโบสถ์
2.วัดบ้านเลือก
3.วัดพระศรีอารย์
4.วัดหุบมะกล่ำ
5.วัดหนองรี

3. วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญได้แก่
1.ประเพณีลอยกระทง                 
2.ประเพณีสงกรานต์ลาวเวียง
3.ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
4.ประเพณีสารทลาว
5.ประเพณีแห่เทียนพรรษา        
6.ประเพณีตักบาตรวันออกพรรษา
7.ประเพณีแห่ข้าวพันก้อน

4. การศึกษา

ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเลือกมีโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จำนวน  4  แห่ง
1.โรงเรียนวัดบ้านเลือก
2.โรงเรียนวัดโบสถ์
3.โรงเรียนวัดพระศรีอารย์
4.โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ
โรงเรียนเอกชน  จำนวน  1  แห่ง คือ
- โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล  จำนวน  4  แห่ง  คือ
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเลือก
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหุบมะกล่ำ
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโบสถ์
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระศรีอารย์

5. การสาธารณสุข

ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเลือก  มีบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างครอบคลุมและทั่วถึง  ประกอบด้วย
1. สถานีอนามัยตำบลบ้านเลือก
2. สถานีอนามัยบ้านหนองรี
และมีโรงพยาบาลสัตว์  จำนวน  1 แห่ง  คือ  โรงพยาบาลสัตว์หนองโพ