Username :
Password :
 
 
 
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
 
 
    สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

           จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  เมื่อปี พ.ศ. 2540   ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง  มีการปิดโรงงานทำให้อัตราการจ้างงานต่ำลง  ประชาชนหันมาประกอบอาชีพการเกษตรและค้าขายมากขึ้น   ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการให้บริการด้านต่าง ๆ  ถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลายประการ  เช่น  เศรษฐกิจโลกซบเซาในปี พ.ศ. 2544 , สงครามอิรัก , การระบาดของโรค SARS , การระบาดของโรคไข้หวัดนก , ภาวะภัยแล้ง , ผลกระทบจากสึนามิ  และราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมาก  เป็นต้น มีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจประเภทต่าง  ๆ  ให้ดำเนินการไปด้วยความเข้มแข็ง ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ เทศบาลได้ดำเนินการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 11 ชุมชน เพื่อช่วยเหลือกิจการของเทศบาล รวมทั้งสนับสนุนงานของเทศบาล โดยเทศบาลได้สนับสนุนให้ชุมชนสามารถจัดสวัสดิการในชุมชน   เสริมสร้างความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้  

สภาพเศรษฐกิจ

1. โครงสร้างเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร
สภาพเศรษฐกิจในเขตเทศบาลตำบลบ้านเลือก โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้    
ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี   จากเดิม  39,679  บาท   เพิ่มขึ้นเป็น  41,682  บาท  (ข้อมูล จปฐ. ปี  พ.ศ. 2552) ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์  อาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย และรับจ้างบริการต่าง ๆ   และจากการคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตทิศทางเศรษฐกิจในพื้นที่พบว่ามีอัตราการขยายตัวพอประมาณ

2. การเกษตรกรรม
พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเลือกเป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์  พื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม  พืชที่ทำการเพาะปลูก  ได้แก่  ข้าว , ข้าวโพด  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์ประเภท   โคนม  สุกร  ไก่  และบริเวณที่เป็นที่ตั้งของชุมชนหนาแน่น   ได้แก่   หมู่ที่ 4   และหมู่ที่ 8

3. การพาณิชยกรรมและบริการ
ประชากรในพื้นที่ส่วนมากอยู่เป็นชุมชน ลักษณะการค้าขายและบริการจะเป็นไปในลักษณะของร้านค้าขายปลีก   ร้านขายอาหาร   ร้านขายของชำของเบ็ดเตล็ดที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง   คาร์แคร์  นอกจากนี้ยังมีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 แห่ง  ตลาดนัด   สินค้าราคาถูกเคลื่อนที่   ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินของเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ 
        สำหรับทิศทางการค้าการลงทุนในพื้นที่คาดว่าน่าจะมีการขยายตัวเนื่องจากการคมนาคม ในเขตเทศบาลมีถนนที่สามารถเดินทางเข้าสู่เขตปริมณฑลและสู่กรุงเทพมหานครได้สะดวก

4. การอุตสาหกรรม
ในเขตเทศบาลมีโรงงานผลิตตุ๊กตา โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้  โรงงานผลิตลูกฟุตบอล  โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์   โรงงานผลิตของเล่นเด็ก ร้านซื้อ-ขายอุปกรณ์เครื่องยนต์  นอกจากนั้นเป็น อุตสาหกรรมในครัวเรือนกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ชุมชนของเทศบาล เช่น การทำปลาหวาน เป็นต้น

5. การท่องเที่ยว
         เทศบาลตำบลบ้านเลือกมีสถานที่สำคัญซึ่งเป็นโบราณสถาน คือ วัดโบสถ์  วัดพระศรีอารย์ หลวงพ่อสองพี่น้อง  (วัดบ้านเลือก)  การนวดแผนโบราณ  เป็นต้น