Username :
Password :
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
     
    ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขตและเขตการปกครอง

เทศบาลตำบลบ้านเลือก   เป็นเทศบาลขนาดกลาง  ตั้งอยู่เลขที่  1  หมู่ที่  9                       
ถนนเพชรเกษมสายเก่า  ตำบลบ้านเลือก  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี   พื้นที่ของเทศบาลตำบล  บ้านเลือกครอบคลุมตำบลบ้านเลือกทั้งตำบล   จำนวน  9  หมู่บ้าน  มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น  จำนวน  12  ตารางกิโลเมตร  (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 115  ตอนพิเศษ  111ง   เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2541)  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธาราม  ประมาณ  4.2  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดราชบุรี   ประมาณ  25  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตดังนี้

ด้านเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่บนจุดร่วมของเส้นแบ่งเขตตำบลบ้านเลือกกับตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม และตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง ถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม กับ ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง และตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม ไปทาง

ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  2  ซึ่งตั้งอยู่บนจุดร่วมของเส้นแบ่งเขตตำบลบ้านเลือก กับตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม และตำบลวังเย็น  อำเภอบางแพ

ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 ถือตามเส้นแบ่งเขตอำเภอบ้านเลือก อำเภอโพธาราม กับ ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่บนจุดร่วมของเส้นแบ่งเขตตำบลบ้านเลือก กับตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม และตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ

ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 3  ถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลบ้านเลือกกับตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอ- 
โพธาราม  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่  4  ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นแบ่งเขตตำบลบ้านเลือกกับตำบล   บ้านฆ้องและตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม

ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 ถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลบ้านเลือกกับตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บรรจบหลักเขตที่ 1